How can we help?

Българският екип / The Bulgarian Team

Updated

Сдружение “Образование без раници“ се е посветило на това да работи за образование на бъдещето в България и да дава достъп до глобално знание – безплатно и за всички.

Един от важните проекти на организацията е локализацията, популяризирането и прилагането в България на най-голямата образователна платформа в света – Кан Академия, също така напълно безплатна за всички. На българската версия вече са достъпни над 6000 видео урока, както и десетки хиляди упражнения и статии по математика, компютърно програмиране и компютърни науки, биология, химия, физика, здраве и медицина, астрономия, световна история, музика, философия, екология. Предстои превод на останалото съдържание на платформата, според привлеченото финансиране и ресурс.

"Образование без раници" консултира институциите в България, включително министерството на образованието, относно цялостния процес на дигитализация и обучението в дигитална среда. Сдружението провежда и обучения на учители и училищни колективи за използването на Кан Академия и други глобално наложени безплатни дигитални ресурси и иновативни образователни практики. Също така, "Образование без раници" организира за учениците в цяла България безплатни онлайн състезания по различни учебни предмети с Кан Академия, насърчаващи ученето. За повече информация за дейността на сдружението можете да разгледате нашия сайт http://obr.education или нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/KhanAcademyBG.От името на целия екип на сдружение "Образование без раници" благодарим на всички хора, които ни помагат с превода, редакциите, разпространението, привличането на партньори и финансиране за Кан Академия на български език! Без вас нямаше да напреднем толкова много за толкова кратко време!

В списъците по-долу споменаваме всички, които са допринесли за нашата кауза с някоя от следните дейности:

- с преводи (над 10 клипа или над 10 000 думи от упражнения и статии), редакции и дублажи/монтажи на съдържанието

- с експертна помощ по математика, физика, химия, биология, здраве и медицина, музика, информатика, история и философия

- с координация и друг вид организационна, комуникационна и експертна помощАко случайно сме пропуснали някого или не искате името ви да присъства в списъка, моля свържете се с нас на hi@obr.education.

Специални благодарности за Красимира Илиева, която досега е превела над 3 милиона думи!

Екип сдружение "Образование без раници"

 

The Education Without Backpacks Association is dedicated to building the education of the future in Bulgaria and giving access to global knowledge - free of charge for all. One of the main projects of the organization is the localization, awareness and adoption of Khan Academy.

More than 6,000 video lessons, as well as tens of thousands of exercises and articles in mathematics, computer programming and computer science, biology, chemistry, physics, health and medicine, astronomy, world history, music, philosophy, and ecology are now available on the Bulgarian version (https://bg.khanacademy.org/). The rest of Khan Academy content will follow, according to the resources and funding received.

Education WIthout Backpacks advises Bulgarian institutions, including the ministry of education, about the digitalization of education as well as online education/ education in digital environment, in general. The association also conducts trainings for teachers and school teams on the use of Khan Academy and other globally-established, free digital resources and innovative educational practices. Moreover, Education Without Backpacks organizes free online contests on Khan Academy in different subjects, targeting all students across Bulgaria. For more information, check the website of the organization http://obr.education  and its Facebook page https://www.facebook.com/KhanAcademyBG


On behalf of the team of Education Without Backpacks, we would like to thank all the people who have helped us and continue to support us in making Khan Academy successful in Bulgarian!

Without you, we would not have done so much in such a short time!

Below we mention these key contributions:
- translations (10+ videos or 10,000+ words from exercises and articles), proofreading, and dubbing/video editing
- expert help in Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Health and Medicine, Music, Computer science & Programming, History, and Philosophy
- coordination, communication and other expert activities and organizational assistance.

If we missed someone accidentally or in case you don't want your name to be on this list, please send an email to hi@obr.education.

Our special thanks go to Krasimira Ilieva, who has single-handedly translated over 3 million words so far!

The "Education Without Backpacks" team

 

Преводачи, редактори и дубльори / Translators, proofreaders and voice actors

 • Адлен Васвиева (Adlen Vasvieva)
 • Адриан Кирилов (Adrian Kirilov)
 • Александра Светланова (Alexandra Svetlanova)
 • Александра Чомонева (Aleksandra Chomoneva)
 • Борислава Проданова (Borislava Prodanova)
 • Боряна Бобчева (Boryana Bobcheva)
 • Велислав Въглев (Velislav Vaglev)
 • Велислава Грудкова (Velislava Grudkova)
 • Венцислава Манчева (Ventsislava Mancheva)
 • Видка Станева (Vidka Staneva)
 • Виктория Димитрова (Viktoria Dimitrova)
 • Виктория Петрова (Viktoria Petrova)
 • Владимир Цанов (Vladimir Tsanov)
 • Владислав Иванов (Vladislav Ivanov)
 • Галина Рупчанска (Galina Rupchanska)
 • Георги Узунов (Georgi Uzunov)
 • Гергана Милева (Gergana Mileva)
 • Гергана Панева (Gergana Paneva)
 • Данила Райчева (Danila Raycheva)
 • Деница Бальозова (Denitsa Balyozova)
 • Десислава Тодорова (Dessislava Todorova)
 • Евгения Кирковска (Evgenia Kirkovska)
 • Елена Захова (Elena Zahova)
 • Елия Атанасова (Eliya Atanasova)
 • Звезделина Найденова (Zvezdelina Naydenova)
 • Зелвера Ушева (Zelvera Usheva)
 • Иван Господинов (Ivan Gospodinov)
 • Иван Русев (Ivan Rusev)
 • Ивелина Мусачева (Ivelina Musacheva)
 • Илияна Димитрова (Iliyana Dimitrova)
 • Илка Давила (Ilka Davila)
 • Ирина Златанова (Irina Zlatanova)
 • Ирина Кючукова (Irina Kyuchukova)
 • Ирина Якимова (Irina Yakimova)
 • Константин Кръстев (Konstantin Krastev)
 • Красимира Илиева (Krasimira Ilieva)
 • Крис Спартанска (Chris Spartanska)
 • КрисиК (KrisiK)
 • Лиляна Доккен (Lilyana Dokken)
 • Мария Баликова (Maria Balikova)
 • Мария Йолова (Maria Yolova)
 • Мария Цончева (Maria Tsoncheva)
 • Мариян Иванов (Mariyan Ivanov)
 • Мартин Янков (Martin Yankov)
 • Милена Иванова (Milena Ivanova)
 • Милена Николова (Milena Nikolova)
 • Минка Параскевова (Minka Paraskevova)
 • Мира Велкова (Mira Velkova)
 • Мирослав Иванов (Miroslav Ivanov)
 • Мирослава Банкова (Miroslava Bankova)
 • Михаил Хурмузов (Mihail Hurmuzov)
 • Моника Георгиева (Monika Georgieva)
 • Моника Евтимова (Monika Evtimova)
 • Наталия Янева (Natalia Yaneva)
 • Нели Гергевска (Neli Gergevska)
 • Никола Атанасов (Nikola Atanasov)
 • Николай Николов (Nikolay Nikolov)
 • Петко Стоянов (Petko Stoyanov)
 • Петя Колева (Petya Koleva)
 • Ралица Димитрова (Ralitsa Dimitrova)
 • Росица Митрева (Rositsa Mitreva)
 • Росица Стойнева (Rositsa Stoyneva)
 • Светлозар Тодоров (Svetlozar Todorov)
 • Севда Боянова (Sevda Boyanova)
 • Севдалина Пеева (Sevdalina Peeva)
 • Силвия Илиева (Silvia Ilieva)
 • Симона Попова (Simona Popova)
 • Станислава Димитрова (Stanislava Dimitrova)
 • Станислава Копаранова (Stanislava Koparanova)
 • Таня Станкева (Tanya Stankeva)
 • Теодора Христова (Teodora Hristova)
 • Тина Владимирова (Tina Vladimirova)
 • Тодор Кръстев (Todor Krastev)
 • Цветан Колев (Tsvetan Kolev)
 • Цветлин Маринов (Tsvetlin Marinov)
 • Яница Пехова (Yanitsa Pehova)

 

Експерти по съдържанието / Content experts 

 • Ангел Ангелов (Angel Angelov)
 • Веселинка Иванова (Veselinka Ivanova)
 • Вяра Дукова (Vyara Dukova)
 • Галина Тимова (Galina Timova)
 • Иван Миронов (Ivan Mironov)
 • Катерина Марчева (Katerina Marcheva)
 • Клавдий Тютюлков (Klavdiy Tyutyulkov)
 • Людмила Андреева (Lyudmila Andreeva)
 • Людмила Маринова-Бояджиева (Lyudmila Marinova-Boyadjieva)
 • Мария Петрова (Maria Petrova)
 • Мерилен Бончева (Merilen Bontcheva)
 • Найден Върбанов (Nayden Varbanov)
 • Николина Николова (Nikolina Nikolova)
 • Павлин Стайков (Pavlin Staykov)
 • Петранка Димитрова (Petranka Dimitrova)
 • Петьо Върбанов (Petyo Varbanov)
 • Райна Павлова (Rayna Pavlova)
 • Силвия Бончева (Silviya Boncheva)
 • Стефан Пачеджиев (Stefan Patchedjiev)
 • Христо Желев (Hristo Zhelev)
 • Цеца Христова (Tsetsa Hristova)

 

Про-боно експерти. Стажанти / Pro-bono experts, Interns 

 • Александрина Коева (Aleksandrina Koeva) 
 • Венеса Маджарова (Venesa Madzharova) 
 • Десислава Миленкова (Desislava Milenkova) 
 • Елена Йорданова (Elena Yordanova) 
 • Елия Атанасова (Eliya Atanasova)
 • Ема Димитрова (Ema Dimitrova)
 • Жоро Пенчев (Joro Penchev) 
 • Ивайло Драганов (Ivaylo Draganov) 
 • Ивеслава Желязкова (Iveslava Zhelyazkova) 
 • Ина Тачева (Ina Tacheva) 
 • Кирил Атанасов (Kiril Atanassov) 
 • Людмила Андреева (Lyudmila Andreeva)
 • Мария Георгиева (Maria Georgieva)
 • Михаела Грънчарова (Mihaela Grancharova) 
 • Рада Езекиева (Rada Ezekieva)
 • Ростислав Кандиларов (Rostislav Kandilarov) 
 • Сибел Вейсалова (Sibel Veisalova) 
 • Стилияна Перева (Stiliana Pereva) 
 • Тодор Ялъмов (Todor Yalamov) 
 • Теодора Атанасова (Teodora Atanasova) 
 • Цвятко Чидеров (Tsvyatko Chiderov) 
 • Чавдар Атанасов (Chavdar Atanasov) 
 • Яна Трайкова (Yana Traykova)

 

Членове на административния екип / Administrative team members 

 • Александра Костова (Aleksandra Kostova)
 • Ваня Луканова (Vanya Lukanova)
 • Иван Господинов (Ivan Gospodinov) 
 • Мариета Радулова (Marieta Radulova) 
 • Мели Попова (Melli Popova) 
 • Розалина Лъскова (Rozalina Laskova) 
 • Сибел Вейсалова (Sibel Veysalova)
 • Станислава Гатева (Stanislava Gateva) 

 

Членове на сдружението / Association members 

 • Ангел Георгиев (Angel Georgiev) 
 • Даниел Чолаков (Daniel Cholakov) 
 • Жана Борисова (Zhana Borisova) 
 • Иван Господинов (Ivan Gospodinov) 
 • Илка Давила (Ilka Davila) 
 • Мая Лекова (Maya Lekova) 
 • Миглена Куманова (Miglena Kumanova) 
 • Никола Чернев (Nikola Chernev) 
 • Николета Николаева (Nikoleta Nikolaeva) 
 • Петър Армянов (Peter Armyanov) 
 • Радостина Граховска (Radostina Grahovska)
 • Розалина Лъскова (Rozalina Laskova) 
 • Рос Борисов (Ros Borisov)

 

Външни съветници / Board of external counselors 

 • Геновева Бакърджиева (Genoveva Bakardjieva)
 • Димо Симеонов (Dimo Simeonov)
 • Наталия Митева (Natalia Miteva)
 • Калин Георгиев (Kalin Georgiev)
 • Трифон Трифонов (Trifon Trifonov)