Как да помогнем?

Какво означават понятията първи и последен опит в доклада от упражнението?

Обновено

Първи и последен опит

Докладът за упражнението може да бъде намерен в подменюто Задания и показва конкретни данни за ученика за всяка задача от упражнението (виж по-долу). В този доклад опит означава завършването на отделна задача.

Screenshot_062519_010727_PM.jpg

Трябва да се има предвид, че в този доклад ние не показваме резултатите,а само дали задачата е решена вярно или погрешно.

Ако за Опит избереш Първи, ще можеш да видиш кои задачи ученикът е решил без грешка от първия път. 

Когато избереш Последен, ще видиш дали ученикът е посочил верния отговор (в последния им опит за задачата) без да използва подсказки или да прескача задачата. 

firstlastattempt.gif

Например, ако даден ученик е сгрешил някоя задача, може да опита отново, като избере Опитай отново. Може да избере също така Продължи напред, за да пропусне тази задача. Ако ученикът избере Опитай отново, това се отчита като няколко опита.

Screenshot_062519_011102_PM.jpg

Това действие се отразява в колона Последен опит на страницата на справката, но не повлиява никоя друга справка. Ако ученикът избере правилния отговор при втория си опит, това ще бъде показано, когато бъде избрано Последен опит. 

Забележка: Последният опит ще бъде показан като грешен (в червено), когато ученикът прескочи задачата или използва подсказки. 

Когато учителят възложи задание, ние предполагаме, че ако ученикът е изпълнил зададеното преди това, учителят иска ученикът да направи упражнението отново.

Като имаме това предвид, считаме, че това конректно задание е завършено само след като ученикът го е направил след като му е било възложено. Въпреки това работата на ученика извън заданията се отразява на нивото му на майсторство.

Ако едно и също задание е нужно за повече от един предмет (например математика и физика), изпълнението на заданието се зачита и за двата предмета. Обаче работата, която ученикът е извършил преди съответният учител да му зададе материала, няма да се отчита за изпълнение на заданието и не се включва в справката за заданието.