Как да помогнем?

Какво се тълкува като Опит в Кан Академия

Обновено

В различни справки в Кан Академия се използва термина опити и в някои случаи той се отнася за различни действия — може да е опит на ученика да реши цяло упражнение или опит за решаване на конкретна задача от някакво упражнение. По-долу ще ти пакажем какво означава този термин във всяка справка.

Подменю с резултати

В подменюто Резултати числото в оцветеното поле показва най-добрият резултат за всяко задание, така че ако ученикът е завършил повече от един опит, ще бъде показан най-добрият постигнат резултат на упражнението. Това не взима под внимание дали е ползвал подсказки, или е налучквал. В този случай Опит означава колко пъти отделният ученик е завършил упражнението.

Същото важи и за значението на заглавието на колоната Опити, което се появява в този изглед, когато се избере името на отделен ученик, както е показано по-долу (напр. Опити е броят пъти, които ученикът е изпълнил заданието).

Подменю Управление

Същото значение се използва, когато се избере подменюто Управление и се избере дробта в колоната Завършено. Появява се изскачащ екран, в който в колоната Опити е показано колко пъти всеки ученик е завършил упражнението (виж по-долу).

Както и в предишния изглед, когато се избере името на ученика, ще бъде показана справка за изпълнението на заданието, където Опити също означава колко пъти ученикът е завършил упражнението (виж изображението по-долу).

В тези справки ние показвамеЗапочнато в колоната Опити, когато ученикът е започнал първата задача от упражнението. Само след като ученикът завърши всички задачи в упражнението, то ще бъде зачетено като опит.

Учениците винаги могат да направят упражнението отново след като завършат всички задачи, като отворят отново материала и изберат Упражни се отново в края на упражнението. Това ще бъде отчетено като няколко опита.

Справка за упражнението

Една друга справка може да бъде намерена през подменюто Задания, която показва конкретните данни за всеки ученик и за всяка задача в рамките на упражнението (виж по-долу). В тази справка Опит показва завършването на една отделна задача. В тази справка не показваме резултати, а само дали задачата е била завършена правилно или неправилно. Ако в подменюто Опити бъде избрано Първи, това ще покаже кои задачи ученикът или учениците са решили правилно от първия си опит. Избирането на Последен ще покаже дали учениците са дали евентуално правилен отговор (в последния им опит на задачата) без да използват подсказки или да прескачат задачата. 

 

Например, ако някой ученик е решил задачата грешно, трябва да опита отново, като избере Опитай отново. Може също да избере Продължи напред, за да прескочи задачата. Ако ученикът избере да опита отново, това се отчита като няколко опита. Това се отразява в колоната за Последен опит на страницата на справката, но не повлиява никоя от другите справки.

Забележка: Когато учителят възлага задание, ние предполагаме, че дори ученикът да е завършил това задание преди това, учителят иска ученикът да направи това упражнение. Като имаме това предвид, приемаме дадено упражнение за завършено само след като ученикът е завършил материалите, които са му били зададени. Все пак, всяка работа на учениците, която те са завършили извън заданията, се отразява на тяхното ниво за майсторство. Ако едно и също задание е възложено в повече от един клас (например от учителя по математика и от учителя по физика), завършването на заданието се отчита и на двете места. Но работата, която ученикът е свършил преди учителят да му възложи някакъв материал, не се взема предвид за изпълнение на заданието и не се показва в справките за заданията.

Виж още: Какво означават понятията пръв и последен опит в доклада от упражнението?