Как да помогнем?

Наръчник за използване на отчетите с ученически задания

Обновено

Справките от заданията ти позволяват да видиш напредъка на своя клас и да идентифицираш пропуските в знанията на учениците. За да разгледаш отчетите, отиди в Табло на учителя и влез в някой свой клас.

Можеш да разгледаш представянето и напредъка на класа по ученици или по задания.

Отчет за гледани видеа

Първият изглед показва резултатите от заданията — отиди на Резултати под Задания. Можеш да разпознаеш кои от заданията са видеа по триъгълната икона над заглавието. При учениците, които са изгледали докрай видеото, ще има поставена отметка под видео заданието.

mceclip0.png

Отвори Управление под Задания и щракни върху резултата в колонката Завършено към някое видео задание, за да видиш кои ученици са го изгледали.

mceclip1.png

Ето един примерен отчет за изгледано видео:

mceclip2.png

Забележка: Ако учениците отворят видеото, но прескочат направо в края, пропуснат част от видеото или го изгледат, без да са влезли в профила си, в отчета видеото няма да бъде отбелязано като завършено. Ако учениците решат да си пуснат видеото на по-висока скорост и го изгледат докрай, видеото ще бъде отбелязано като изгледано в отчета. 

Отчет за завършени статии

Подобен отчет е наличен и за статиите. Влез в Резултати под Задания. Статиите са отбелязани с иконка, която прилича на лист хартия. Ще забележиш, че срещу името на учениците, които са отворили статията, има отметка под заглавието на статията.

mceclip3.png

Също както с видео отчетите, влез в Управление и щракни върху резултата в колонка Завършено, за да видиш кои ученици са отворили статията.

Ето един примерен отчет за завършена статия:

mceclip4.png

Забележка: Системата предоставя отчети за завършени видеа и статии, но препоръчваме към статията или видеото да възложиш на учениците и свързано с темата упражнение в Кан Академия, или да им дадеш задача за работа в клас. Така ще можеш да прецениш доколко са разбрали материала, като им дадеш възможност да демонстрират наученото.

Отчет за решени упражнения

Също както при видеата и статиите, можеш да провериш данните от решените задачи от Резултати и Управление. В раздел Резултати  упражненията са изобразени с иконка на молив над заглавието. Щракни върху резултата на ученика, чийто отчет искаш да прегледаш. 

Забележка: Тук ще получиш информация за представянето на конкретен ученик. За да видиш цялостното представяне на класа, отиди в раздел Управление.

mceclip5.png

 

Щракни върху резултата на ученика за подробен отчет, от който можеш да видиш отговора, посочен при първия и последния опит на ученика да реши задачата. Този отчет ще ти помогне най-вече да установиш неясните места и пропуските на учениците!

Важно е да имаш предвид, че думата "опит" в случая се отнася до всеки опит на ученика да отговори на конкретен въпрос, а не колко пъти ученикът се е опитал да реши цялото упражнение с всички задачи в него. Това означава, че ако ученикът е опитал да реши упражнението с всички задачи повече от веднъж, всеки пример, на който ученикът е отговорил вярно при първия си опит, ще се покаже като правилно отговорен при избран филтър "първи". А всеки въпрос, който ученикът е познал след няколко опита (без да използва подсказки или да го прескача), ще излезе като правилен при избиране на изглед "последен".

А сега от раздел Управление щракни върху резултата в синьо под Завършено, за да видиш представянето на учениците за някое упражнение.

mceclip6.png

Забележка: Ще забележиш, че е посочено дали учениците са отговаряли на Различни въпроси, или всички са отговаряли на Едни и същи въпроси

Отчетът ти предоставя следната информация:

  • Дата на завършване: Така ще можеш да провериш дали учениците са свършили заданието преди крайния срок.
  • Опити: Колко пъти учениците са опитали да решат упражнението с всички въпроси.
  • Най-добър резултат: Упражненията обикновено включват между 4 и 7 въпроса. В отчета ще можеш да видиш най-добрия резултат, постигнат от всеки ученик. Тоест ученикът може да постигне 2 верни от общо 7 при първия си опит, след което да пробва отново и да постигне 5/7. В този случай в отчета ще видиш резултата 5/7. По този начин системата награждава учениците за тяхната упоритост и желание да се учат от грешките си.
  • Виж отчета: Този линк ще ти покаже как са се справили учениците с всеки един въпрос. Особено полезна функция при индивидуална работа с ученик. Обърни внимание на описанието по-горе, за да разбереш какво означават понятията "първи" и "последен" опит.
  • Ще можеш да изтеглиш и CSV таблица с горепосочената информация от заданието. Можеш да направиш това от горния десен ъгъл.

 

mceclip7.png

Учениците могат да постигнат няколко нива на завършване на упражнение в системата за учене до майсторство:

  • Под 70% правилни отговори: Ако учениците не постигнат 70% верни отговори, Кан Академия ще отчете упражнението само като Пробвано.
  • Между 70 и 99% правилни отговора: С този резултат учениците ще стигнат ниво Запознат.
  • 100% правилни отговора: Когато един ученик постигне 100% верни отговори за дадено упражнение, той ще постигне ниво Напреднал. За да стане майстор, трябва да отговори на въпрос, свързан с конкретното умение, на тест за раздела, предизвикателство за курс или предизвикателство за майсторство

Отчет с въпросите от упражнението

Ако искаш да видиш всички въпроси, на които учениците са опитали да отговорят, отиди на Виж отчета.

Забележка: упражненията съдържат повече въпроси, отколкото всеки ученик трябва да отговори, за да завърши упражнението. Това означава, че на различните ученици ще се падат различни примери, в случай че възложиш на учениците да отговорят на различни въпроси.

mceclip8.png

Ще ти се отвори същият подробен отчет, за който вече говорихме по-горе. Но този път в горния десен ъгъл ще бъде избрана опцията Всички ученици.

Отчет с правилни отговори

Щракни върху бутона Разкрий отговора в горния десен ъгъл на отчета и върху броя ученици, за да видиш как всеки ученик е отговорил на всеки въпрос. След като кликнеш върху бутона "разкрий отговора", текстът ще се промени на Скрий отговора. Този отчет е особено полезен при идентифициране на общи за класа грешки и обърквания, което ще помогне за по-доброто планиране на часовете - например дали да се раздели класът на групи, или да се заложи на преговор с целия клас върху проблемния материал.